PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Martina Mezzetti Mentor | Healing

Zich ervan bewust is dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht.
Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
De handelswijze van Martina Mezzetti Mentor | Healing is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

3. Verstrekte gegevens derde;

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

6. Beveiligingsniveau;

7. Rechten van betrokkenen;

8. Contactgegevens;

9. Aanpassen privacy statement;
 

1.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Martina Mezzetti Mentor | Healingverwerkt voor het aangaan en

uitvoeren van overeenkomsten met Martina Mezzetti Mentor | Healing .
Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op toe door het geven van Readingen, Healingen en Coaching bij mensen en dieren.
Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Martina Mezzetti Mentor | Healing te optimaliseren en verbeteren.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Martina Mezzetti Mentor | Healing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor het financiële beheer (facturatie)
- Voor het toesturen van informatie omtrent een sessie en huiswerkopdrachten

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

3.

Verstrekte gegevens derde Martina Mezzetti Mentor | Healing  deelt uw persoonsgegevens met geen enkele andere (derde) partij.  

 

4.

Cookies, of vergelijkbare technieken,
die wij gebruiken Martina Mezzetti Mentor | Healing  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser zelf verwijderen.

Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd Martina Mezzetti Mentor | Healing  verstrekt geen verdere informatie aan derde voor marketingdoeleinden.

 

5.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Martina Mezzetti Mentor | Healing  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of waartoe Martina Mezzetti Mentor | Healing  wettelijk verplicht is.

7 jaar (wettelijk verplicht), Cookies - maximaal 1 jaar.

 

6.

Beveiligingsniveau

Martina Mezzetti Mentor | Healing beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming.

De betreffende contactgegevens zijn opgenomen onder punt 8.

 

7.

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken

de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek zal Martina Mezzetti Mentor | Healing binnen 1 maand reageren op uw verzoek.

Martina Mezzetti Mentor | Healing  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Martina Mezzetti Mentor | Healing 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG):

Mevrouw M. Mezzetti

Zorgvlietstraat 86
4834 NJ Breda
martina@martinamezzetti.com
0641699316

 

9.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.martinamezzetti.com worden gepubliceerd en /of direct aan u kenbaar

gemaakt worden middels onze elektronische nieuwsbrief.